Coccidias 40x

Eimeria bovis.JPG

Eimeria sin esporular

Eimeria esporulada.JPG

Eimeria esporulada


© UNAM 2013